Committee Members

Executive Board
Designation Name Contact No.
President Shri. Balkrushna Loke 9867709745
Vice-president Shri. Suresh Kadam 9820302125
Secretary Shri. Milan Kate 9969327252
Co Secretary Shri. Pradip Kadam 9892155080
Treasurer Shri. Shankar Rane 9220077913
Co Treasurer Shri. Aniket Sankpal 8691087533
 
Committee Members
Name Contact No.
Shri. Sudhir Jadhav 9969632704
Shri. Mahesh Katale 9969107775
Shri. Omik Gavand 9870820034
Shri. Prakash Kadam 7045700041
Shri. Dishant Gharat 9930487574
Shri. Siddhesh Ghadashi 9699992617