देणगी

नायगांव सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळाला आलेल्या देणगीतूनच मंडळ विविध सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रम राबवित असते.

ज्या भाविकांना देणगी द्यावयाची असेल त्यांनी " नायगांव सार्वजनिक नवरात्रौत्सव मंडळ " या नावाने धनादेश अथवा डिमांड ड्राप्ट खालील पत्त्यावर पाठवावा

पत्ता

जुनी बि. डी. डी. चाळ नं. १/१९,
महात्मा फुले रोड,
नायगांव, दादर (पूर्व),
मुंबई - ४०००१४

तसेच कोणाही भाविकास मंडळाशी संपर्क साधावयाचा असल्यास: donation@chandanachidevi.com वर ई-मेल पाठवावा.